Egypt : Wonders of Cairo + The Amazing Pyramids

7:57:00 AM

post by Bianka
for English scroll down


Египет е наистина уникално, екзотично място! Жалко само, че напоследък всява страх и притеснение у хората повече, отколкото желание за посещения... 

Но, спокойно! Политическата обстановка в страната сега е стабилна (за добро или за лошо... кратък профил на Египет, направен от BBC може да прочетете ТУК  )

На нас Египет ни донесе едно щастливо, ужасно богато на преживявания пътуване. Плувахме в Червено море, ходихме при бедуините в пустинята, гмуркахме се на коралов риф, карахме бъгита из пясъците и накрая отидохме да видим Пирамидите! Гиза: мястото наистина е уникално *в пълния смисъл на думата* , усещането да си там е малко все едно си на друга планета... или в някакви детски фантазии. Дори без човек да е наясно с цялата древна история, която символизират, самите пирамиди, издигащи се над огромно плато покрито с пясък, оставят много силен отпечатък върху сетивата. Усещането е мистично и малко объркващо. Когато най-сетне стъпиш в подножието на най-високата пирамида, оставаш неизбежно смутен пред суровото й величие... Летящият във въздуха пясък и острите виковете на арабски, парещото слънце и странните жълти камъни, на моменти те карат да се чувстваш странно и даже леко зловещо. Но после, когато се докоснеш до каменните блокове, до хрущящия пясък и погледнеш нагоре, няма как да не се замислиш за величието на тези древни цивилизации. За силата на хората и природата, когато са в симбиоза или в опозиция... 

И все пак си остава въпроса - египтяните ли са построили наистина пирамидите, и ако да - как?
Според нашия гид, никой още няма напълно задоволителен и обоснован отговор. Честно казано,  що се отнася до туристическия аспект на мястото, трябва да признаем, че бъка от отегчени и некомпетентни екскурзоводи, кръвожадни амбулантни търговци, готови на всичко да продадат стоката си... Шокиращо е, че докато гледа и снима, човек е постоянно в риск да се задуши от облаци прах, които вдигат коли и автобуси. Последните се тътрузят по хълма съвсем между пирамидите, докато през пясъка ги заобикалят каруци, файтони и камили, накачулени с туристи. Камиларите са също така кръвожадни и гидът най-сериозно ни предупреди, че често са склонни да те качат на камилата и да я засилят през пустинята. След това, когато уж с последни сили настигнат камилата, най-вероятно ще ти поискат двойна сума, за да те върнат обратно. Много хора, отказали да платят, трябвало да чакат полицаите да пристигнат на коне да ги спасяват. Камиларите винаги се оправдават, че са изпуснали камилата и после подновяват подмолната стратегия. Някои местни хора просто застават под пирамидите и предлагат да те снимат, а после те гонят през пясъка да просят бакшиш. Но, да оставим това настрана. Всички туристически места страдат от подобни проблеми. Гиза, както и някои части на Кайро, като цяло ни се сториха доста мизерни и занемарени, с множество боклуци, натрупани на купчини между недостроени къщи и бараки. Което би обяснило старанието на местните да припечелят допълнително от туристите. Въпреки това, като изключим изпечените търговци около пирамидите, египтяните, които срещнахме ни се сториха много мили, учтиви и спокойни. Нито за миг не сме се чувствали заплашени за сигурността си. Мъже с автомати няма. Нито пък изобилства от гамени или джебчии, поне по наши наблюдения. 

 И най-накрая, препоръчваме най-сериозно да посетите музея в Кайро преди Пирамидите. Музеят е уникален с атмосферата си, препълнен с експонати, залите са автентични и леко, неусетно те пренасят във времената на Хауърд Картър. Времената на големите открития, на вълнение, страх и обожание, заобикалящи гробниците и съкровищата в ума на модерния човек. А и всички статуи, саркофази, злато и мумии са там.. И са ужасно впечатляващи. По-долу кадри на всичко, което ни разрешиха да снимаме. 


Egypt is a truly unique, exotic place! It's a pity that lately people's fear and concern is much more important that the genral a desire to visit the country...
 
Please, calm down :) The political situation in the country is now stable (for good or for bad ... 
HERE 's a short profile of Egypt made recently by BBC  )
 
Egypt created for us a happy, multi-experience journey. We swam in the Red Sea, walked to the Bedouins in the desert, dived on a coral reef, drove buggies through the sands, and finally went to see the Pyramids!Giza: the place is truly unique * in the full sense of the word *, the feeling of being there is a bit like being on a different planet ... or some of your childish dreams. Even without being aware of all the ancient history that they symbolize, the pyramids rising over this vast land covered with sand, just leave a very strong footprint. The feeling is mystical and a little confusing. When you finally get to the bottom of the tallest pyramid, you are inevitably disturbed by its raw grandeur ... The sand in the air, along with the strong Arabic voices, the burning sun and the strange yellow stones make you feel weird and even slightly ominous. But then, when you touch the stone blocks, the crusting sand and when you finally look up, you can't help thinking about the greatness of these ancient civilizations. To become concious with the power of people and nature when they are in symbiosis or in opposition...


Yet the question remains - did the Egyptians really build the pyramids, and if so - how?According to our guide, no one has yet a definitive, well-grounded answer. Honestly, regarding the tourist aspect of the site, we have to admit that it's actually dominated by a bunch of bored and incompetent tour guides, bloodthirsty peddlers willing to sell anything ... Shockingly, while watching and shooting, one is constantly at risk of being choked by dust clouds that pick up cars and buses throw. The latter tramp on the hill just between the pyramids, while wagons, chariots and camels, pass by full with tourists. The people handling the camels are kinds creepy and the guide has most seriously warned us that they are often inclined to take you to the camel and to leave it running wild in the desert. Then, when the guy "finally manages" to reach you and the camel, they will most likely ask for a double sum to bring you back. Many people who refused to pay had to wait for the police to arrive on horses to save them. Camelliers say they couldn't handle the camel and then renew the subversive strategy. Some local people simply stand under the pyramids and offer to take picture of  you, and then they chase you through the sand to beg for a tip.But, let's leave that aside. All tourist spots suffer from similar problems. Giza, as well as most parts of Cairo, seemed to be quite miserable and neglected places, with a lot of junk accumulated in piles between unfinished houses and barracks. Which would explain the efforts of the locals to earn extra income from tourists. However, apart from the traders around the pyramids, the Egyptians we met seemed very nice, polite and peaceful. We did not feel threatened for a moment. There are no men with guns. Nor is it abundant in shambles or pickpockets, at least in our observations.Finally, we highly recommend visiting the Cairo Museum before the Pyramids. The museum is unique with its atmosphere, full of ancient items, the halls are authentic and light, they imperceptibly bring you to the times of Howard Carter. The times of great discoveries, of excitement, fear and adoration, surrounding tombs and treasures in the mind of modern man. And all the statues, sarcophaguses, gold and mummies are there. And they are terribly impressive. Above you can find the footage of everything that allowed us to shoot.


You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook

follow me on facebook